CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ
  2. สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
  3. ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา
  4. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  5. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูงในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการวุฒิสภา
นายนัฑ ผาสุข

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2831 5888-9 โทรสาร 0 2831 5889
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.senate.go.th/
อีเมลติดต่อ : webmaster@senate.go.th
 
คำสำคัญ : วุฒิสภา,Senate
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน