CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ

 
 
วิสัยทัศน์ :

องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขที่ 25/25 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02 441 7999
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.onab.go.th/