CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ศาลอาญา

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้บริหาร :

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์

 

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

นายพิศิษฐ์ วิริยะพาณิชย์

นายสุรจิตร เปลี่ยนขำ

นายปุญชรัสมิ์ วราพงศ์พิศาล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2541 2284-90 โทรสาร 0 2512 8346
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.crimc.coj.go.th
อีเมลติดต่อ : crimc@coj.go.th
 
คำสำคัญ : ศาลอาญา
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ระบบข้อมูลคดีของศาลอาญา