CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
  2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
  3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
  4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
  6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านพระปกเกล้าศึกษา
  7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
 
 
วิสัยทัศน์ :

"สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม"

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

 

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-141-8383
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.kpi.ac.th/
อีเมลติดต่อ : webmaster@kpi.ac.th