CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงวัฒนธรรม
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มี
    คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
วิสัยทัศน์ :

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นายสิริชัยชาญ พักจำรูญ
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ยุพา ประเสริฐยิ่ง
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง
 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 199/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-4822176-78 โทรสาร 02-482-2170
ลิงค์หน่วยงาน : http://bpi.ac.th/
อีเมลติดต่อ : bpi@hotmail.co.th
 
คำสำคัญ : พัฒนศิลป์