CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. กำหนดนโยบาย   และแผนในการบริหารจัดการด้าน   ICT  และระบบการเตือนภัยพิบัติ  ของประเทศ
    รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม   สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   ด้วยระบบ
    ความมั่นคงปลอดภัยที่ทันสมัย
3. ส่งเสริม  สนับสนุนการนำ  ICT  มาเป็นกลไกสำคัญ  ในการพัฒนาระบบบริการ และบริหารงานของ
    หน่วยงานภาครัฐ  และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
    และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการวิจัย  และพัฒนาด้าน  ICT  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน  ICT  ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และ
    พัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถ  ในการใช้  ICT อย่างสร้างสรรค์  เพื่อเพิ่มศักยภาพ
    และขีดความสามารถ  ในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสุนน และประสานงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

 
 
ผู้บริหาร :

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล

 

รองปลัดกระทรวงฯ
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นางสาวมาลี วงศาโรจน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถ. แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-1416747 โทรสาร 02-1438019
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mdes.go.th/view/1/Home