CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-446-66528 โทรสาร 0-4466-6527
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mots.go.th/buriram/main.php?filename=index
อีเมลติดต่อ : Buriram@mots.go.th