CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1) พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย
3) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
4) พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
5) การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
6) พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

 
 
วิสัยทัศน์ :

เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสุภัชชา สุทธิพล

 

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2255-5850-7 ,0-2253-9116-7 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2651-6483
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dcy.go.th/
อีเมลติดต่อ : central@dcy.go.th