CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  • พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์กลุ่มเป้าหมาย
  • บูรณาการการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
  • จัดสวัสดิการ สงเคราะห์ ช่วยเหลือ พัฒนา ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่พึงได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็กและเยาวชน บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางนภา เศรษฐกร

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2255-5850-7 โทรสาร 0-2651-6483
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dcy.go.th/
อีเมลติดต่อ : admin@dcy.go.th