CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การตลาด

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงมหาดไทย
พันธกิจ :

1. ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดให้เป็น "ศูนย์รวมและกระจายสินค้า" ผลผลิตทางการเกษตร
    และผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. รักษาและขยายฐานตลาด การจำหน่ายข้าวสาร และอาหารดิบเพิ่มขึ้น
3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคคลากรในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. พัฒนาทรัพย์สิน และขยายฐานธุรกิจอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 
 
วิสัยทัศน์ :

 
 
ผู้บริหาร :

ประธานกรรมการองค์การตลาด
นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา


รองประธานกรรมการองค์การตลาด
นายชาวันย์ สวัสดิ์ชููโต
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ที่อยู่ : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร 6 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2158-0411-15
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.market-organization.or.th/home.php