CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การตลาด

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงมหาดไทย
พันธกิจ :
  1. ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดเป็น "ศูนย์กลาง" การกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชนของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
  2. เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการตลาดให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
  3. บริหารจัดการการกระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมถึงการสร้างพันธมิตรเครือข่าย
  4. พัฒนาการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การตลาดสู่วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์ :

องค์การตลาดเป็นกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างเครือข่ายตลาดที่ได้มาตรฐาน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ที่อยู่ : 51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-0249270-74 โทรสาร 0-2024-9277
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.market-organization.or.th/home.php