CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ
นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

 

รองผู้อำนวยการ
นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต
นายธนิต ชังถาวร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2141-7800 โทรสาร 02-143-9202
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.bedo.or.th/