CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงยุติธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม 
2. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 
3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข 
4. สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
5. บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

 
 
วิสัยทัศน์ :

สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม 
"Promoting a fair society based on equality"
ยุติธรรมสร้างสุข "ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงยุติธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายวัลลภ นาคบัว
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล

ข้อมูลการติดต่อ