CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมราชทัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม
พันธกิจ :

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
2. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
พันตำรวจเอก สุชาติ   วงศ์อนันต์ชัย

 

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ (ฝ่ายปฏิบัติการ)
นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์ (ฝ่ายบริหาร)
นายโสภณ ธิติธรรมพฤกษ์ (ฝ่ายวิชาการ)
นายวสันต์ สิงคเสลิต (ฝ่ายพัฒนาพฤติพิสัย)
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ถ.นนทบุรี 1 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-9672222
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.correct.go.th
 
คำสำคัญ : กรมราชทัณฑ์