CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมราชทัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม
พันธกิจ :

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
2. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

“กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม”

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมราชทัณฑ์

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์

 

 

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหาร
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ
พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-9672222 โทรสาร 02-967-3305
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.correct.go.th/
อีเมลติดต่อ : prcorrection@gmail.com
 
คำสำคัญ : กรมราชทัณฑ์