CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี) (ป.ป.ส.)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม
พันธกิจ :

1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสม กับสภาพการณ์และเป็นไป
    อย่างต่อเนื่อง
2. บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
3. อำนวยการ ให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกัน
    และแก้ไขปัญหายาเสพติ
4. ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ เพื่อให้สังคมปลอดภัย ชุมชนอุนใจ ได้ลูกหลานกลับคืน

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการ ป.ป.ส.
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 5 ถนนดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-247-0901-19 โทรสาร 02-246-8526, 02-247-7217
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.oncb.go.th/