CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงแรงงาน
พันธกิจ :
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
  2. สร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
  3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  4. สร้างความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วมและความร่วมมือเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานในทุกภาคส่วน
  5. ส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ
  6. เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม
 
 
วิสัยทัศน์ :

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากลในปี พ.ศ. 2564

 
 
ผู้บริหาร :

รองอธิบดี
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ สายด่วน 1506 กด 3
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.labour.go.th/
อีเมลติดต่อ : info@labour.mail.go.th