CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงแรงงาน
พันธกิจ :

1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย

3. ส่งเสริม  และพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าง เป็นมาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน ด้วยความเป็นธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์
 

รองอธิบดี
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

นายปฐม เพชรมณี

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ถ.มิตรไมตรี ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2485558 โทรสาร 02-2473775
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.labour.go.th/
อีเมลติดต่อ : info@labour.mail.go.th