CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
พันธกิจ/ภารกิจหลัก
1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ
4. สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญา เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ผสมผสานกันได้
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
ค่านิยม
MOST :
M = merit , modernization (สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และ ทันสมัยอยู่เสมอ)
O = outcome – oriented (มุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก)
S = social accountability (มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม) 
T = transparency (โปร่งใสตรวจสอบได้)
   = teamwork (มีการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน)
 
 
วิสัยทัศน์ :
“ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม
  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” 
 
 
ผู้บริหาร :
 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 

นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 

นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสุวรรณี คำมั่น
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 023333700 โทรสาร 023333833
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.most.go.th
อีเมลติดต่อ : mcs@most.go.th
 
แผนที่
หน่วยงานในสังกัด