CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
    โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
2. สร้างความเป็นผู้นำ  ทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่
    เครือข่ายสากล
3. ผสมผสาน   และประยุกต์ความรู้   บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติ   สู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา
    คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
 

รองอธิการบดี
อาจารย์ พิชิต เรืองแสงวัฒนา
รศ.นพ. พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และบริการวิชาการ)
รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล (รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัย และบัณฑิตศึกษา)
ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน)
รศ.ดร. จุฑามาส ศตสุข (รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา)
รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์)
ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา (รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)
รศ.ดร. เกริกชัย ทองหนู (รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศ และโครงสร้างกายภาพ)
          

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 15 กาญจนวณิชย์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7428-2000 โทรสาร 0-7455-8941
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.psu.ac.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ระบบ Bill Payment
ระบบหัองสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย
ระบบพื้นฐานข้อมูลนักศึกษา (สน.1-2)
ระบบฝึกอบรม
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบการจัดการทรัยากรมนุษย์
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบการรับนักศึกษา