CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของ มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
    และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิต  ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่ง
    เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ในชุมชน   เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   การผลิต
    บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต บัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของ
    ชาติ
4. เรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก
    ประชาธิปไตย  คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
    ประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
    และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  องค์กรปกครอง ส่วนท้อง
    ถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษา   และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน    และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม กับการ
    ดำรงชีวิต  และการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริม ให้เกิด
    การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
    และยั่งยืน
8. ศึกษา  วิจัย  ส่งเสริมและสืบสานโครงการ   อันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
    มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

 
 
ผู้บริหาร :

รักษาราชการแทนอธิการบดี

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

 

รองอธิการบดี

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน กม.48 ประตูน้ำพระอินทร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 13180
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.vru.ac.th/