CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงอุตสาหกรรม
พันธกิจ :

1. เสนอแนะนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่อุตสาหกรรมพื้นฐาน  และโลจิสติกส์
    อุตสาหกรรมให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต  กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน  ให้เป็นไปตาม
    กฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐาน 
    คุณภาพและประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถใน
    การแข่งขัน
5. ส่งเสริม และดำเนินงานวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้าง และประยุกต์ใช้  องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  กับอุตสาหกรรม
    แร่อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ดุลยภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นายปณิธาน จินดาภู

 

รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นายธวัช ผลความดี

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : กำลังจะปิดเร็วๆ นี้ · 8:30-16:30
ที่อยู่ : 75/10 ถนนพระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2202-3555 โทรสาร 0-2644-8746
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dpim.go.th/