CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงอุตสาหกรรม
พันธกิจ :

๑.) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบแร่  โลหะ และสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม 

๒.) ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเร็ว

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่การจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นายวิษณุ ทับเที่ยง

 

รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นายสุระ เพชรพิรุณ

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร 0-2644-8746
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dpim.go.th/