CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :

กรมพัฒนาการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง  อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและนําไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและ ปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือก แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี
ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม

รองอธิบดี
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5902600 โทรสาร 02-5912500
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dtam.moph.go.th
 
คำสำคัญ :