CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :

พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนําไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

“เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-591-7007 โทรสาร 02-591-7007
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.dtam.moph.go.th