CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงอุตสาหกรรม
พันธกิจ :

1. ร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันให้องค์กรเป้าหมายนำแนวคิดด้านการเพิ่มผลิตภาพไปใช้อย่างกว้างขวาง
2. สร้างความสามารถในการแข่งขันแก่องค์กรกลุ่มเป้าหมาย  ด้วยการพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ
    ทัศนคติด้านการเพิ่มผลิตภาพ
3. สร้าง พัฒนา และร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายผลด้านการเพิ่มผลิตภาพ
4. สร้างระบบบริหารจัดการภายในให้เอื้อต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี จริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรม มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดี
5. พัฒนานวัตกรรมการบริการด้านกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
7. สร้างโอกาสความก้าวหน้าในงาน และความผาสุกแก่บุคลากร
8. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบสังคม Productivity

 
 
วิสัยทัศน์ :

ผู้นำในการยกระดับการเพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ดร.สันติ กนกธนาพร

 

รองผู้อำนวยการ
นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02 - 6195500 โทรสาร 02 - 6198100
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ftpi.or.th/
อีเมลติดต่อ : info@ftpi.or.th
 
แผนที่