CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :

1. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม  กำกับและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    เพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่าย และท้องถิ่น
    ในการดำเนินงาน สาธารณสุขมูลฐานรวมทั้งการจัดการนวัตรกรรมสุขภาพชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง
    ด้านสุขภาพของประชาชน
3. ส่งเสริมสนับสนุน  และพัฒนางานด้านสุขศึกษาเชิงรุก เพื่อพัฒนาพฤติกรรม ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
    ของประชาชน
4. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยพัฒนา ระบบบริหารสุขภาพและ ระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้งดำเนินการ
    ถ่ายทอดองค์ความรู้    และเทคโนโลยี  แก่องค์กรภาครัฐ   องค์กรภาคเอกชน   องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น และภาคประชาชน

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
นายธงชัย กีรติหัตถยากร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-193-7999
ลิงค์หน่วยงาน : http://hss.moph.go.th