CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :

“ มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง”

 
 
วิสัยทัศน์ :

"เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม"

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ Call Center 02-193-7000
ลิงค์หน่วยงาน : http://hss.moph.go.th
อีเมลติดต่อ : ict@hss.mail.go.th