CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงอุตสาหกรรม
พันธกิจ :

ช่วยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการเติบโต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ด้วยการให้บริการด้านข้อมูลและองค์ความรู้ การฝึกอบรม การพัฒนามาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่ความเป็นเลิศด้านความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

นางพรรณี อังศุสิงห์ 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 1025 อาคารยาคูลท์ชั้น 11, ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-617-1727-36 โทรสาร 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.masci.or.th/index.php
อีเมลติดต่อ : webmaster@masci.or.th