CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ :

พันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7001-5
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nstda.or.th
อีเมลติดต่อ : info@nstda.or.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเชิ้อพันธุกรรมพืช
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์
ระบบบริการอบรมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ข้อมูลนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คลังศัพท์ไทย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย <-> อังกฤษ LEXiTRON