CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้าน ว และท ที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนิน งานทุกส่วน

 
 
วิสัยทัศน์ :

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 
ผู้บริหาร :

ผพว. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกุล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 73/1 ถนนพระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2644-8150-54 โทรสาร 0-2644-8027-29
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nstda.or.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเชิ้อพันธุกรรมพืช
พจนานุกรมวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูลจีโนมกลาง
ศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์
ระบบบริการอบรมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ข้อมูลนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คลังศัพท์ไทย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย <-> อังกฤษ LEXiTRON