CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนโดยผ่าน
    กระบวนการเรียนรู้สาธารณะ
2. สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์
3. สร้างนวัตกรรมรูปแบบ   การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ   ที่เป็นประโยชน์   ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
    ของประเทศ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
นายราเมศ พรหมเย็น (รักษาการ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
นายราเมศ พรหมเย็น


 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคาร CMMU ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-105-6500 โทรสาร 02-105-6556
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.okmd.or.th