CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กองทัพบก

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กองทัพไทย
พันธกิจ :

1. ศักยภาพ
          - กำลังพล มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย จิตใจมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมันมีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ มีขวัญและกำลังใจที่ดีและมีความเป็นทหารอาชีพสามารถปฎิบัติการรับได้ทุกรูปบบ ทุกพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการปฎิบัติงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างหลายอย่าง รวมถึงมีขึดความสามารถในการปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะด้านภาษา และมีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
          - ยุทโธปกรณ์ มีจำนวนครบตามอัตรา เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย สามารถใช้ในการปฎิบัติงาน สนองตอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการสนับสนุนปฎิบัติภารกิจการฝึกการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารที่มีมาตรฐานสากลมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
         - งบประมาณมีจำนวนเพียงพอต่อการสนับสนุนในการปฏิบัติภาระกิจและการพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่อง
         - มีแผนงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทรัพยากรมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมีโครงสร้างการจัดการหน่วยที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของทบ. และรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงยุทธวิธีและหลักนิยมในการรบของโลกอนาคตสามารถปฏิบัติงานร่วมกับประเทศและภาคส่วนต่างๆในทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับโครงสร้างองค์กรมีความอ่อนตัวสามารถปรับเปลี่ยนรองรับภารกิจได้ทุกรูปแบบทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์ 

2. ทันสมัย
         - กำลังพลมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีทักาะด้านภาษาเรียนรู้เพิ่มเติมต่อเนื่อง(เป็นคนใฝ่เรียนรู้)มีความคิดก้าวหน้า มีความรู้เข้าใจ นการเปลี่ยนแปลงของสถาณการณ์โลก มีคุณวุฒิสูงขึ้นในหลักสูตรของผลเรือน
         - มียุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางทหารที่เหมาะสมกับยุทธวิธีและหลักนิยมการรบของโลกยุคปัจจุบันและอนาคตมีอาวุธยุทโธปกรณ์ละเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพคุณภาพดี ใช้งานง่าย มีความทนทานมีระบบซ่อมบำรุงที่ดี ทัดเทียมนานาประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
         - มีระบบการฝึกศึกษาที่ทันสมัย เหมาะสมกับยุทธวิธีและหลักนิยมการรบของโลกยุคปัจจะบันและอนาคตมีโครงสร้างการจัดที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ (เน้นระบบคุณธรรมมากกว่าระบบปุปถัมภ์)

3. ความเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
         "ความเชื่อมั่น" หมายถึง ความเชื่อถือ (Reliability) และความไว้วางใจ (Trust) ในตัวบุคคลหรือองค์การ ซึ่งต้องมีฐานรองรับ ซึ่งก็คือผลงานการกระทำและพฤติกรรมของบุคคลและองค์การ ในปัจจุบันบริษัทหรือองค์การที่มีชื่อเสียงหลายแห่งต้องการภาพลักษณ์ของการเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ เพราะการเป็นบริษัทหรือองค์การที่น่าเชื่อถือนั้น จะนำไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์จากลูกค้าและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง องค์กรที่ขาดความน่าเชื่อถือก็จะเสียเปรียบ และบริษัทหรือองค์การอาจไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้
         สำหรับ ทบ. นั้น การสร้างความเชื่อมันต่อ ทบ. สมารถดำเนินการได้โดยการให้บริการงานด้านความมั่นคงที่มีคุณภาพ และการมีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีซึ่งได้มาจากการใช้หลักธรรมาภิบาย (Good Governance) ในการบริหารและปฎิบัติราชการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม

4. เป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำในภูมิภาค
         - มีศักยภาพและทันสมัยในอันดับแรกๆ ของกองทัพบกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการมีบทบาทนำในอาเซียน

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้บัญชาการทหารบก
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

รองผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-241-0404 โทรสาร 0-2297-8063
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.rta.mi.th/
 
คำสำคัญ : กองทัพบก