CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงกลาโหม
พันธกิจ :
  • วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
  • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผย แพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข

 

รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (1)
นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์

รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (2)
พลอากาศตรี ผศ.ดร.สุธี จันทรพันธุ์

รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (3)
พลตรี ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (4)
พันเอก วิทวัส สุขยางค์

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2980 6688 โทรสาร 0 2980 6199
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dti.or.th/
อีเมลติดต่อ : info@dti.or.th