CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงกลาโหม
พันธกิจ :

1. วิจัย   และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่  ตามที่สภากลาโหมกำหนด   และอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการ
    ดำเนินโครงการ
2. ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย   และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกัน
    ประเทศ
3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม  เพื่อใช้ในการกำหนดน
    โยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ
4. ประสานความร่วมมือ  ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับหน่วยงานอื่นของรัฐ  สถาบันการศึกษาอื่น
    ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย  และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกัน
    ประเทศ
6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล และสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริม
    ให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค  ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

 
 
ผู้บริหาร :

ประธานกรรมการ
พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) 47/433 หมู่ 3 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2980-6688
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dti.or.th/