CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

ผลิต จำหน่าย ออกรางวัล จ่ายรางวัลและสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ระดับสากล เพื่อเสริมรายได้รัฐ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
พัฒนาองค์กร บุคลากร เทคโนโลยีให้ทันสมัย บริหารจัดการ ระดับสากล ตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรสลากระดับสากล รับผิดชอบสังคมด้วยความห่วงใย บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร

รองผู้อำนวยการ
ทพญ. กุณฑีรา ตันติรังสี
นางวิมลลักษณ์ บุญยิ่งยงสถิตย์
พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี
นางนัยนา ปานสาคร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 359 ถนนนนทบุรี ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2528-8888 โทรสาร 0-2528-9228
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.glo.or.th
 
คำสำคัญ : สลากกินแบ่ง
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่ง