CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

เสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบงาน
ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา
สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

 
 
วิสัยทัศน์ :

GROWING TOGETHER กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

 
 
ผู้บริหาร :

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวรภัค ธันยาวงษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 35อาคาร1(นานาเหนือ) ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2552222 โทรสาร 02-2559391-6
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ktb.co.th
 
คำสำคัญ : กรุงไทย