CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :
1. เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในระบบคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินสถาบันการเงิน และหน่วยงานทั้ง
    ใน และต่างประเทศ
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
3. สร้างระบบการเรียกเก็บเงินนำส่ง จากสถาบันการเงินที่เหมาะสม รวมทั้งดูแล และบริหารเงินกองทุน
    คุ้มครองเงินฝากให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. สร้างความพร้อม ของระบบข้อมูล เพื่อความเป็นธรรม ของระบบการคุ้มครอง และกระบวนการจ่าย
    คืนเงินฝากที่ถูกต้องรวดเร็ว
5. ดำเนินงาน  และบริหารสถาบัน  อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยคำนึงถึง
    มาตรฐานสากลที่สมาคมคุ้มครองเงินฝากระหว่างประเทศเสนอแนะเอาไว้
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็น องค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือ และมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นใจของประชาชนในการออมและการใช้บริการ ของสถาบันการเงิน

 
 
ผู้บริหาร :

ประธานกรรมการ
นายนริศ ชัยสูตร    

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร    

กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
นางสาลินี วังตาล    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
นายถาวร พานิชพันธ์    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
นายปรีชา วัชราภัย     

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล    

กรรมการและเลขานุการ
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ    

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สถาบันคุ้มครองเงินฝาก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 17 - 18 เลขที่ 1 วิภาวดีรังสิต ซอย 5 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2272-0300 โทรสาร 0-2272-0448
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dpa.or.th