CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :
  1. ให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  2. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการโดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์

รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ

นายปรีชา บูชางกูร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2016-4888 โทรสาร 0-2016-4800
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.studentloan.or.th
อีเมลติดต่อ : info@studentloan.or.th
 
แผนที่