CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย   และกลยุทธ์ ด้านการต่างประเทศ และกฎหมาย
    ระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึก และมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญ  และรอบรู้  ใน
    ด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ขของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิ และผลประโยชน์ขของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการ
    ให้บริการ แก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนิน
    งานเชิงรุก  ด้านการต่างประเทศของไทย ที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ   และสร้างความรู้ความเข้าใจที่
    ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับ ทราบ
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการระเบียบแบบแผน  ที่สนับสนุนการดำเนินงาน  ตามยุทธศาสตร์  ด้านการ
    ต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างสถานะ และบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติ และสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายดอน ปรมัตถ์วินัย

 

ปลัดกระทรวง
นาย อภิชาติ ชินวรรโณ

รองปลัดกระทรวง

นาย วิทวัส ศรีวิหค
นาย สุวัฒน์ จิราพันธุ์
นาย ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์
นาย พิริยะ เข็มพล

ข้อมูลการติดต่อ