CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นโยบายเว็บไซต์

วันที่ : 4 กรกฎาคม 2557 10:17:02
5129 อ่าน

ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำนิยาม

“สรอ.” หรือ “ผู้ให้บริการ” หมายความถึง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของ สรอ.
“บริการ” หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของ สรอ.

ข้อกำหนดในการให้บริการของ สรอ.

๑. ข้อกำหนด


๑.๑ สรอ. จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป” และภายใต้
       ข้อตกลงการใช้บริการที่กำหนดเพิ่มเติมไว้สำหรับบริการหนึ่งบริการใดโดย เฉพาะ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะ”
๑.๒ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดเฉพาะได้โดยการเข้าใช้งานผ่านบริการของ สรอ.
๑.๓ ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะ ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ข้อกำหนด” ถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของสรอ.โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องอ่าน
       ข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจ  โดยละเอียด   และให้มีผลผูกพัน ทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและ สรอ.
๑.๔ ในกรณีที่ข้อกำหนดทั่วไปมีข้อความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะ ให้ข้อความในข้อกำหนดเฉพาะบังคับมีผลบังคับใช้สำหรับบริการนั้นแทนข้อกำหนด ทั่วไป
๑.๕ สรอ. คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด  โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  เป็นลายลักษณ์อักษร

๒. การยอมรับข้อกำหนด

๒.๑ ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้
๒.๒ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:
      (๑) ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบและยอมรับกับข้อกำหนด โดย สรอ. จะจัดเตรียมเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริการในแบบขอใช้บริการ
      (๒) โดยการใช้บริการของ สรอ. ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่ม ใช้บริการเป็นต้นไป
๒.๓ ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

๓. การให้บริการโดยสรอ.

๓.๑ สรอ. อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบ  ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้
       บริการทราบล่วงหน้า
๓.๒ สรอ. อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบ
       ต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ  หรือขัดแย้งต่อข้อกฏหมาย  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภาย
       ใน ๗ วัน
๓.๓ การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข้อ ๓.๒ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้ บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชี ของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด  ๆ  หรือ
       เนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

**ใน กรณีที่ สรอ. หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สรอ.มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๓.๔ สรอ. อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ เมื่อใด
       ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สบทร. ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทาง สรอ.

๔. การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ

๔.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น  ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ สรอ. อันเป็นส่วนหนึ่ง
       ของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
๔.๒ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง ที่ได้ทำกับ สรอ. และไม่ขัดต่อกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ  ที่เป็นที่
       ยอมรับโดยทั่วไป
๔.๓ ผู้ใช้บริการ  จะไม่เข้าใช้  หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น  รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ  (การใช้สคริปต์)  นอกจากช่องทางที่  สรอ. จัด
       เตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สรอ. โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
๔.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ สรอ. รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
๔.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา  คัดลอก  ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สรอ. โดยชัด
       แจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
๔.๖ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

๕. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

๕.๑ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
๕.๒ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ สรอ. สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

๖. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

๖.๑ สรอ. จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของสรอ.
๖.๒ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของ สรอ.

๗. เนื้อหาในบริการ

๗.๑ ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ
       ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
๗.๒ เนื้อหา   ที่นำเสนอ  ต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น    ผู้ ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข
       จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้ง หมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของ
       เนื้อหานั้น
๗.๓ ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
๗.๔ สรอ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสรอ. อาจจัด
       เตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๗.๕ สรอ. จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากเนื้อหาที่สรอ.มิได้เป็นผู้สร้างขึ้น โดยผู้ที่เนื้อหาดังกล่าวจะ ต้องเป็นผู้รับ
       ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

** หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสีย หายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้น ต่อบุคคลใดๆ รวมถึง สรอ. ด้วย

๘. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๘.๑ สรอ. หรือผู้ให้อนุญาตแก่ สรอ. เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มี
       อยู่ในบริการซึ่ง สรอ. หรือผู้ให้อนุญาตแก่สรอ. เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
๘.๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ สรอ. กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก สรอ.
๘.๓ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสรอ. โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลาย
       ลักษณ์อักษรจาก สรอ.