CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2559 10:16:39
6658 อ่าน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดทำเมื่อปี พ.ศ. 2557


สรอ. ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ สรอ. ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวก  ในการให้บริการ   แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน  ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ  สรอ. ทาง เว็บไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน
    ไว้   เช่น   อีเมล์แอดเดรส  (Email   Address)  ชื่อ  (Name)  ที่อยู่ หรือที่ทำงาน  (Home or  Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code)  หรือหมายเลข
    โทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
2. ในกรณีที่ท่านสมัคร  (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สรอ.ทจะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่ เพศ
    (Sex)   อายุ   (Gender)   สิ่งที่โปรดปราน / ความชอบ  (Preferences / Favorites)  ความสนใจ  (Interests)  หรือ  หมายเลขบัตรเครดิต  (Credit Card
    Number) และที่อยู่ในการแจ้ง  ค่าใช้จ่าย (Billing Address) 
3. นอกจากนั้น  เพื่อสำรวจความนิยม  ในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสรอ.  จึงจำเป็นต้อง
    จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี  (IP Address)  ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม   (Domain
    Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้า
    นั้น (Referring Website Addresses)
4. สรอ.  ขอแนะนำ   ให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy  Policy)  ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบ  และ
    เข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ  รวบรวมใช้  หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร  ทั้งนี้ สรอ. ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ
    ดำเนินการใด  ๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้  และไม่ขอรับผิดชอบใด  ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใด   ๆ   ตาม
    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  

1. สรอ. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เพียงเท่าที่จำเป็นเช่น   ชื่อ และที่อยู่  เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ  ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้ง
    สำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ สรอ. เท่านั้น
2. สรอ.  ขอรับรองว่า  จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล  ของท่าน  ที่  สรอ. ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย  หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก   โดยเด็ดขาด  เว้นแต่จะได้รับ
    อนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณี สรอ. ด้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์ เชิงสถิติ  ในกิจการหรือ
    กิจกรรมของสรอ. เป็นต้นสรอ. จะกำหนดให้หน่วยงาน ที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สรอ.

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ๆ มีสิทธิเลือก ที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก สรอ. ก็ได้โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ สรอ. ทราบในหน้าเว็บ  https://www.ega.or.th/th/contact/​

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สรอ. จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ ในการเข้าถึง หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่าง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  เช่น  หมายเลขบัตรเครดิตเป็นต้น สรอ. จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ สรอ. ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ สรอ. สามารถบันทึกหรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ  “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้ สรอ. จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”  ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สรอ. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ  ให้บริการของ สรอ. ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. สรอ.อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
    ให้บริการ ดังนั้น สรอ. จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ สรอ. การ
    ปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ 
2. ในกรณีที่ ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
    บุคคลฉบับนี้ สรอ. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สรอ. ต่อไป โดยท่าน
    สามารถติดต่อกับ สรอ. ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่        : ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000
โทรสาร   : (+66) 0 2612 6011 , (+66) 0 2612 6012
Email     : contact@ega.or.th